Privacy Policy

Information about how we collect and process data

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is het beleid van Skyprovider om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we van u kunnen verzamelen op onze website, https://www.skyprovider.com , en andere sites die we bezitten en beheren.

1. Informatie die we verzamelen

Loggegevens

Als u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standaardgegevens van uw webbrowser loggen. Het kan het IP-adres (Internet Protocol) van uw computer, uw browsertype en -versie, de pagina's die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op elke pagina is doorgebracht en andere details bevatten.

Persoonlijke informatie

We kunnen om persoonlijke informatie vragen, zoals uw:

 • Naam
 • E-mail
 • Geboortedatum
 • Telefoon/mobiel nummer
 • Thuis/Postadres
 • Werkadres
 • Betalingsinformatie

2. Rechtsgronden voor verwerking

We zullen uw persoonlijke gegevens op een wettige, eerlijke en transparante manier verwerken. We verzamelen en verwerken alleen informatie over u waar we een wettelijke basis hebben om dit te doen.

Deze rechtsgrondslagen zijn afhankelijk van de services die u gebruikt en hoe u ze gebruikt, wat betekent dat we uw informatie alleen verzamelen en gebruiken waar:

 • het is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat een dergelijk contract wordt aangegaan (bijvoorbeeld wanneer we een dienst leveren die u bij ons aanvraagt);
 • het voldoet aan een legitiem belang (dat niet terzijde wordt geschoven door uw gegevensbeschermingsbelangen), zoals voor onderzoek en ontwikkeling, om onze diensten op de markt te brengen en te promoten, en om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen;
 • u geeft ons toestemming om dit te doen voor een specifiek doel (u kunt er bijvoorbeeld mee instemmen dat wij u onze nieuwsbrief sturen); of
 • we moeten uw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als u instemt met ons gebruik van informatie over u voor een specifiek doel, heeft u het recht om op elk moment van gedachten te veranderen (maar dit heeft geen invloed op eventuele verwerkingen die al hebben plaatsgevonden).

We bewaren persoonlijke informatie niet langer dan nodig is. Hoewel we deze informatie bewaren, zullen we deze binnen commercieel aanvaardbare middelen beschermen om verlies en diefstal, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging te voorkomen. Dat gezegd hebbende, adviseren we dat geen enkele methode van elektronische verzending of opslag 100% veilig is en geen absolute gegevensbeveiliging kan garanderen. Indien nodig kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3. Verzameling en gebruik van informatie

We kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en vrijgeven voor de volgende doeleinden en persoonlijke informatie zal niet verder worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden:

 • om u in staat te stellen uw ervaring van onze website aan te passen of te personaliseren;
 • om u toegang te geven tot en gebruik te maken van onze website, bijbehorende applicaties en bijbehorende sociale-mediaplatforms;
 • om contact met u op te nemen en met u te communiceren;
 • voor interne administratie en administratieve doeleinden;
 • voor analyse, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling, inclusief om onze website, bijbehorende applicaties en bijbehorende socialemediaplatforms te beheren en te verbeteren;
 • om wedstrijden te organiseren en/of u extra voordelen aan te bieden; en
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en eventuele geschillen op te lossen.

4. Openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden

We kunnen persoonlijke informatie bekendmaken aan:

 • externe serviceproviders om hen in staat te stellen hun services te leveren, inclusief (maar niet beperkt tot) IT-serviceproviders, gegevensopslag, hosting- en serverproviders, advertentienetwerken, analyses, foutlogboeken, incassobureaus, onderhoud of probleem- aanbieders van oplossingen, aanbieders van marketing of advertenties, professionele adviseurs en beheerders van betalingssystemen;
 • onze werknemers, contractanten en/of gerelateerde entiteiten;
 • bureaus voor kredietinformatie, rechtbanken, tribunalen en regelgevende instanties, in het geval u niet betaalt voor goederen of diensten die wij aan u hebben geleverd;
 • rechtbanken, tribunalen, regelgevende instanties en wetshandhavers, zoals vereist door de wet, in verband met een feitelijke of toekomstige juridische procedure, of om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; en
 • derde partijen om gegevens te verzamelen en te verwerken.

5. Internationale overdrachten van persoonlijke informatie

De persoonlijke informatie die we verzamelen, wordt opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten, of waar wij of onze partners, gelieerde ondernemingen en externe leveranciers faciliteiten hebben. Door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, stemt u in met de openbaarmaking aan deze buitenlandse derde partijen.

We zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonlijke informatie van landen in de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER wordt beschermd door passende waarborgen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, of de gebruik van bindende bedrijfsregels of andere wettelijk aanvaarde middelen.

Als we persoonlijke informatie overdragen van een niet-EER-land naar een ander land, erkent u dat derden in andere rechtsgebieden mogelijk niet onderworpen zijn aan soortgelijke wetten inzake gegevensbescherming als die in ons rechtsgebied. Er zijn risico's als een dergelijke derde partij zich inlaat met een handeling of praktijk die in strijd zou zijn met de gegevensprivacywetten in ons rechtsgebied en dit zou kunnen betekenen dat u geen verhaal kunt halen onder de privacywetten van ons rechtsgebied.

6. Uw rechten en controle over uw persoonlijke gegevens

Keuze en toestemming: door ons persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u ermee in dat wij uw persoonlijke informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en vrijgeven in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u jonger bent dan 16 jaar, moet u hebben, en garanderen voor zover wettelijk toegestaan ​​voor ons, dat u toestemming heeft van uw ouder of wettelijke voogd om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website en dat zij (uw ouders of voogd) hebben ingestemd met u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt. U hoeft ons geen persoonlijke informatie te verstrekken, maar als u dat niet doet, kan dit van invloed zijn op uw gebruik van deze website of de producten en/of diensten die erop of via deze worden aangeboden.

Informatie van derden: als we persoonlijke informatie over u ontvangen van een derde partij, zullen we deze beschermen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Als u een derde partij bent die persoonlijke informatie over iemand anders verstrekt, verklaart en garandeert u dat u toestemming heeft van die persoon om de persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

Beperken: u kunt ervoor kiezen om de verzameling of het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken. Als u er eerder mee hebt ingestemd dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens. Als u ons vraagt ​​om de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken te beperken of te beperken, laten we u weten hoe de beperking van invloed is op uw gebruik van onze website of producten en diensten.

Toegang en gegevensoverdraagbaarheid: u kunt details opvragen over de persoonlijke informatie die we over u bewaren. U kunt een kopie opvragen van de persoonlijke informatie die wij over u hebben. Waar mogelijk zullen we deze informatie in CSV-formaat of een ander gemakkelijk leesbaar machineformaat verstrekken. U kunt te allen tijde verzoeken dat wij de persoonlijke informatie die wij over u hebben, wissen. U kunt ook verzoeken dat we deze persoonlijke informatie overdragen aan een andere derde partij.

Correctie: als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens. We zullen redelijke stappen ondernemen om informatie te corrigeren die onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd is.

Melding van datalekken: we zullen de wetten die op ons van toepassing zijn met betrekking tot een datalek naleven.

Klachten: als u van mening bent dat we een relevante wet op de gegevensbescherming hebben geschonden en een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens en geef ons alle details van de vermeende inbreuk. We zullen uw klacht onmiddellijk onderzoeken en u schriftelijk antwoorden met de uitkomst van ons onderzoek en de stappen die we zullen nemen om uw klacht te behandelen. U hebt ook het recht om contact op te nemen met een regelgevende instantie of gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot uw klacht.

Afmelden: Als u zich wilt afmelden voor onze e-maildatabase of u wilt afmelden voor communicatie (inclusief marketingcommunicatie), neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens of meld u af met behulp van de opt-out-faciliteiten. in de communicatie.

7. Cookies

We gebruiken "cookies" om informatie over u en uw activiteiten op onze site te verzamelen. Een cookie is een klein stukje gegevens dat onze website op uw computer opslaat en dat bij elk bezoek wordt geopend, zodat we kunnen begrijpen hoe u onze site gebruikt. Dit helpt ons om u inhoud aan te bieden op basis van de door u opgegeven voorkeuren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

8. Zakelijke overschrijvingen

Als wij of onze activa worden verworven, of in het onwaarschijnlijke geval dat we failliet gaan of failliet gaan, zouden we gegevens opnemen in de activa die worden overgedragen aan partijen die ons verwerven. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat alle partijen die ons verwerven uw persoonlijke gegevens volgens dit beleid mogen blijven gebruiken.

9. Grenzen van ons beleid

Onze website kan links bevatten naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

10. Wijzigingen in dit beleid

Naar eigen goeddunken kunnen we ons privacybeleid wijzigen om de huidige acceptabele praktijken weer te geven. We zullen redelijke stappen ondernemen om gebruikers via onze website op de hoogte te stellen van wijzigingen. Als u deze site blijft gebruiken na wijzigingen in dit beleid, wordt dit beschouwd als aanvaarding van onze praktijken op het gebied van privacy en persoonlijke informatie.

Als we een belangrijke wijziging aanbrengen in dit privacybeleid, bijvoorbeeld als we een wettelijke basis wijzigen waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, zullen we u vragen opnieuw in te stemmen met het gewijzigde privacybeleid.

Skyprovider-gegevensbeheerder
Raymond Clifford
[email protected]

De functionaris voor gegevensbescherming van Skyprovider
Raymond Clifford
[email protected]

Dit beleid is van kracht vanaf 12 april 2022.